• +48 500 411 054
  • al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory

Usługi

Kancelaria świadczy stałą i doraźną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w ramach której Radca Prawny udziela Klientom porad prawnych, sporządza pisma przedprocesowe, pisma procesowe, opinie prawne, a także reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz wszelkimi instytucjami.

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia fachowe doradztwo w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, w tym również opiniowania umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klientów.

Kancelaria zajmuje się również doradztwem w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu zapłaty zobowiązań przez kontrahentów Klienta, umowy najmu i dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności, zasiedzenia nieruchomości, dochodzeniu odszkodowań, w tym odszkodowań komunikacyjnych, dochodzenia zadośćuczynienia za doznane krzywdy, egzekucji należności pieniężnych.

Prawo spadkowe

Kancelaria udziela pomocy prawnej w dziedzinie prawa spadkowego, w szczególności w zakresie prowadzenia spraw w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz zachowku.

Prawo rodzinne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, dochodzenie alimentów oraz ich podwyższenie bądź obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego, zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny, rozwód lub separację.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe dotyczące podziału majątku wspólnego byłych małżonków oraz postępowania zmierzające do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa. Radca Prawny sporządza w imieniu pokrzywdzonego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz subsydiarny akt oskarżenia, występuje również w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria oferuje fachową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Radca Prawny świadczy usługi w zakresie zakładania oraz przekształcania spółek prawa handlowego, opiniowania projektów umowy spółki oraz ich zmian, redagowania dokumentacji na potrzeby zgromadzenia organów spółki, w tym protokołów oraz uchwał organów spółki, zgłaszania i rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.